2011.12.10-Intézkedési tervek nyilvántartásának vezetése

Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős. Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és meg kell küldeni az ellenőrzést végző költségvetési szerv vezetője és a belső ellenőrzési vezető részére. Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető javaslatára az ellenőrzést végző költségvetési szerv vezetője ennél hosszabb, legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat.

Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról a határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol az ellenőrzést végző költségvetési szerv vezetője részére, továbbá/és egyúttal a beszámolót tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtására, legfeljebb egy alkalommal – a határidő lejártát megelőzően határidő, illetve feladat módosítást kérhet az ellenőrzést végző költségvetési szerv vezetőjétől. A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról az ellenőrzést végző költségvetési szerv vezetője dönt, és erről tájékoztatja az ellenőrzött szerv vezetőjét és a belső ellenőrzési vezetőt is. Amennyiben az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról nem számol be és hosszabbítást sem kért, a belső ellenőrzésnek utóvizsgálatot végezhet az adott évre a soron kívüli feladatokra tervezett kapacitásának a terhére, a lejárt határidőtől számított 2 hónapon belül.

A belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének tájékoztatása alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – éves bontásban nyilvántartást vezet, amellyel a belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulását és végrehajtását nyomon követi. A költségvetési szerv vezetője a külső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervekről nyilvántartást vezet. Amennyiben a külső ellenőrzések koordinálását a belső ellenőrzés végzi, a nyilvántartás vezetését is elláthatja. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az elfogadott intézkedési tervet és az intézkedési terv alapján végrehajtott intézkedések rövid leírását, és a végre nem hajtott intézkedések okát. A külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője beszámolót készít a költségvetési szerv vezetője részére, amelyet a költségvetési szerv vezetője a tárgyévet követő év január 31-ig továbbít a belső ellenőrzési vezetőnek.

Külső ellenőrzés az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az irányító szerv, illetve a felsorolt szervezetek megbízottjai által végzett ellenőrzés.

A belső ellenőrzési vezető a nyilvántartás információit és az arról készült beszámolót beépíti az éves ellenőrzési jelentésbe. Az államháztartásért felelős miniszter az intézkedési tervekben foglaltak megvalósításáról a belső kontrollrendszerekről szóló éves jelentésében tájékoztatja a Kormányt.

 
Vissza